Get Adobe Flash player

Dla właścicieli zwierząt

piesPosiadanie zwierzęcia w domu niewątpliwie jest źródłem wielu przyjemności. Nie można jednak przy tym zapominać o obowiązkach związanych z jego trzymaniem. Wiąże się to z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo swojego pupila oraz za bezpieczeństwo osób, które się z nim stykają.
Obowiązki spoczywające na właścicielach zwierząt określone są m. in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Regulamin ten wskazuje podział na zwierzęta domowe i gospodarskie:

Zwierzęta domowe – zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowanych.

Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły i zwierzęta futerkowe.

Przepisy dotyczące zwierząt znajdują się między innymi w:

  1. Uchwała Nr XXVIII/267/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.03.77.687)
  3. Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U.03.106.1002 j.t.)
  4. Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342 j.t.)