Get Adobe Flash player

domki_szlaczek

Polskie prawo wskazuje rozmaite obowiązki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości. Określają je m.in. przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz prawo lokalne – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Obowiązki te dotyczą: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym ustanowiono odrębne własności lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;

OBOWIĄZKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

w zakresie stałych odpadów komunalnych:

 1. wyznaczenie na terenach nieruchomości: miejsc do ustawienia pojemników lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; miejsc do ustawienia pojemników lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca dla ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych dla posesji sąsiadujących ze sobą;

 2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

 3. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;

 4. zawarcie pisemnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w takim zakresie;

 5. okazywanie umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych organom kontrolnym;

 6. zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych budynków;

 7. zabrania się magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

 8. zabrania się zakopywania odpadów;

 9. zabrania się wrzucania do pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych) innych odpadów zebranych selektywnie oraz szlamów, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu (Sposób gromadzenia zebranych selektywnie odpadów został określony zapisami niniejszej uchwały);

 10. zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;

 11. odpady gromadzone selektywnie należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach, workach zgodnie z opisem;

 12. w zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych w kompostowniach, pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone w przepisach odrębnych;

 13. dopuszcza się inne gromadzenie odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych na własnej nieruchomości pod warunkiem zabezpieczania przed zanieczyszczeniem gleby, wód oraz pyleniem i zaśmiecaniem terenów przyległych;

 14. zabrania się wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

w zakresie nieczystości ciekłych:

 1. przyłączenie nieruchomości zabudowanych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Obowiązek podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie jest wymagany, jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w ulicy;

 2. uzgodnienie z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 3. zawarcie pisemnej umowy na odbiór ścieków lub umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych lub umowy na wywóz osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;

 4. okazywanie umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych, wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni oraz dostawy wody pitnej organom kontrolnym;

 5. właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są zobowiązani do dokonania zgłoszenia właściwym organom określonym w przepisach odrębnych;

 6. właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej w ulicy sieci kanalizacyjnej na własny koszt;

 7. zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na grunt;

w zakresie utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego:

 1. zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, oczyszczania z opadłych liści i innych zanieczyszczeń, systematycznego koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów;

 2. sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości chodnika przylegającego do nieruchomości. Czynności sprzątania, odśnieżania i usuwania śliskości chodnika należy wykonać do godz. 8.00 rano, w pozostałych porach dnia niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po ustąpieniu opadu śniegu;

 3. gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji;

 4. właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 5. utrzymanie czystości i porządku (bieżące usuwanie zalegających odpadów, koszenie wysokich traw i chwastów itp.) na terenach niezabudowanych ciąży na ich właścicielach;

 6. usuniecie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;

 7. utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku;

 8. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków mieszkalnych;

 9. gromadzenie odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach uniemożliwiających pylenie, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z terenu publicznego. Ustawienie kontenerów na terenach publicznych należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu publicznego;

 10. wyposażenie miejsc publicznych takich jak: drogi publiczne, parki, skwery, chodniki itp. w uzależnioną od natężenia ruchu, odpowiednią ilość wykonanych z materiałów niepalnych koszy ulicznych na drobne odpady komunalne;

w zakresie innych wymagań:

 1. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami odrębnymi. Ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej;

 2. naprawianie pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi może być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców. Zużyte części i materiały eksploatacyjne powinny być zagospodarowane zgodnie z odrębnymi przepisami;

 3. zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię;

 4. zabrania się umieszczania na budynkach plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzyskania zgody właściciela obiektu;

 5. zabrania się mycia i naprawy pojazdów na ulicach, placach, parkingach;