Get Adobe Flash player

Opłacenie mandatu

JEŚLI POPEŁNIŁEŚ WYKROCZENIE MOŻESZ ZOSTAĆ UKARANY KARĄ GRZYWNY W POSTACI MANDATU KARNEGO

Oto kilka informacji istotnych w takim przypadku:

  1. Sprawca wykroczenia ma prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. W takim przypadku korzystając z art. 97 § 2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy funkcjonariusz sporządza stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99 KPOW). Następnie Sąd oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania winy sprawca wykroczenia,oprócz kary grzywny będzie musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.
  2. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 KPOW). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98§2 KPOW).
  3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U z 2003r. Nr 208, poz. 2023) straż miejska ma ograniczoną dowolność w określaniu wysokości kwot mandatowych.
  4. Po uprawomocnieniu się mandatu, jeżeli ukarany uzna, że nie zgadza się z nałożoną karą, bądź w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który został ukarany stwierdzi iż nie złamał prawa może w przeciągu 7 dni od nałożenia mandatu odwołać się do Sądu Rejonowego. ŻADNA inna instytucja nie jest władna, aby mandat unieważnić bądź cofnąć (art. 101 § 1 i 2 KPOW).
  5. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży miejskiej – stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100 KPOW).
  6. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 KPOW).
  7. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku musi dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych.
  8. Mandat bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w oddziale Banku Ochrony Środowiska znajdującym się w Urzędzie Miejskim, bądź w budynku BOŚ znajdującym się obok Urzędu Miejskiego.
  9. Należy pamiętać, iż za wykroczenia w ruchu drogowym Straż Miejska wypełnia kartę MRD 5 z informacją o naliczenie punktów karnych po uprzednim poinformowaniu sprawcy wykroczenia.

mkk †