Get Adobe Flash player

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA DROGOWEGO WYSTAWIANE JEST PRZEZ STRAŻNIKÓW BEZPOŚREDNIO PO UJAWNIENIU WYKROCZENIA I POZOSTAWIANE ZA WYCIERACZKĄ PRZEDNIEJ SZYBY POJAZDU.

Jest to informacja dla kierującego o popełnionym przez niego wykroczeniu i podjęciu przez Straż Miejską czynności wyjaśniających.

W przypadku otrzymania powyższej informacji należy :

  1. W terminie 2 dni od otrzymania informacji zgłosić się do Komendy Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 12A w godz. 8:00 – 21:00 (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w celu wyjaśnienia sprawy, bądź ustalić telefonicznie termin stawienia się
  2. W przypadku niestawienia się kierowcy w celu wyjaśnienia sprawy, ustalany jest właściciel pojazdu, który otrzymuje wezwanie do stawienia się w Komendzie Straży Miejskiej w ściśle określonym terminie.
  3. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie; Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić osobiście, Straż Miejska nie przyjmuje powyższej informacji telefonicznie.
  4. W przypadku odmowy wskazania użytkownika pojazdu zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu Wykroczeń wobec właściciela zastosowane zostaną sankcje karne przewidziane w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

†