Get Adobe Flash player

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
(Dz.U z dn. 9 października 1997r. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Dz.U.09.220.1733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej wpółpracy. Dz.U.09.220.1732

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straz gminną (miejską). Dz.U.09.220.1720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności. Dz.U.09.220.1722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich). Dz.U.09/220.1719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). Dz.U.98.112.713 ze zmianami

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U.03.208.2026 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Dz.U.13.353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich). Dz.U.2010.150.1012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich). Dz.U.04.215.2185

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)Dz.U.04.194.1999

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.05.108.908

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Dz.U.08.132.841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Dz.U.98.161.1108

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Dz.U.03.65.611

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań. Dz.U.09.121.1006

 

Przepisy porządkowe

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U.05.236.2008

Uchwała Nr XXVIII/267/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.