Get Adobe Flash player

Straż miejska resocjalizuje

PRACA NA CELE SPOŁECZNE W RAMACH KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Praca społecznie użyteczna doskonale nadaje się do kompensowania społeczeństwu wyrządzonych szkód polegających na naruszeniu chronionego przez prawo karne konkretnego dobra społecznego oraz na zakłóceniu porządku prawnego w ogóle. Kompensacja taka jest tym pewniejsza i tym większe ma znaczenie wychowawcze w stosunku do skazanego im ściślej powiązana jest ze społecznym dobrem.

W ramach kary ograniczenia wolności sąd orzec może obowiązek świadczenia nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jej rodzaj musi być jednak odpowiedni do wieku, stanu zdrowia, umiejętności i kwalifikacji skazanego.

W dniu 01 marca 2004 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wyznaczył Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jako zakład pracy dający możliwość odpracowania kary ograniczenia wolności oraz nieściągalnej grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie użytecznej. W ten sposób swoją szansę na resocjalizację w drodze ergoterapii otrzymują osoby, których sytuacja materialna uniemożliwia lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość uiszczenia grzywny nałożonej w drodze wyroku sądu, a odpracowanie kary chroni je przed aresztem. Prezydent Miasta organizację oraz nadzór i kontrolę nad pracą skazanych powierzył Straży Miejskiej. Pierwsi skazani rozpoczęli swoją pracę w dniu 29 marca 2004 roku.

Prace osób skazanych wykonywane są na terenach należących do miasta i będących w jego utrzymaniu, na ich rodzaj i zakres wpływają panujące aktualnie warunku atmosferyczne. Mają na celu eliminowanie utrudnień wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i polegają w szczególności na usuwaniu śniegu, odkuwaniu lodu z chodników, udrażnianiu kratek ściekowych studzienek deszczowych oraz usuwaniu śliskości z miejsc szczególnie niebezpiecznych. Osoby skazane wykonują także prace porządkowe mające na celu zwiększenie estetyki i porządku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Jest to: wykaszanie pasów przydrożnych oraz terenów miejskich, odchwaszczanie i zamiatanie chodników i krawężników, zbieranie z miejsc ogólnodostępnych śmieci i odpadów. Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.   Zgodnie z przepisami prawa, Urząd Miejski wszystkim osobom skierowanym do pracy przez sąd zapewnia szkolenie z przepisów BHP, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i narzędzia do pracy.

Prezes Sądu Rejonowego sporządza corocznie do dnia 31 stycznia opinię dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na dany rok kalendarzowy. Otrzymuje też od Straży Miejskiej raporty i sprawozdania z realizacji przebiegu prac. Informacje o ilości odpracowanej kary oraz skazanych, którzy pracują w sposób nieregularny lub pomimo wcześniejszej deklaracji porzucili pracę, przekazywane są na bieżąco kuratorom sądowym. Wobec osób uchylających się od dopracowania wyroku, Sąd Rejonowy może orzec zmianę kary ograniczenia wolności na areszt.

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

†

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne

Osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne