Get Adobe Flash player

Zwierzęta gospodarskie

Na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem:

 • – istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. Nr 136, z 2006 r. poz. 969 ze zm. oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176/;
 • – przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi i bliźniaczymi;
 • – hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Chów zwierząt gospodarskich powinien być prowadzony:

 • – w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi;
 • – nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
 • – w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

 • – wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 • – w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony;
 • – na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:

 • – przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych;
 • – pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych;
 • – utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.