Get Adobe Flash player

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:

  • – nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
  • – nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
  • – nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  • – nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowywanie.

Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie ( następnie szczepienie należy powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy) a wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie osób uprawnionych..

Właściciele lub opiekunowie utrzymujący psa zobowiązani są do jego niezwłocznego zarejestrowania w Urzędzie Miejskim, nie później niż 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
Psa w wieku powyżej 6 miesięcy należy poddać obowiązkowemu oznakowaniu, które polega na wszczepieniu mu pod skórę elektronicznego microchipu. Oznakowanie następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dokumentu tożsamości właściciela lub opiekuna psa.
Właściciele lub opiekunowie utrzymujący psa są zobowiązani do jego wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia padnięcia, zbycia lub utraty.

Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą. Bramy, furtki nieruchomości powinny być zamknięte w sposób uniemożliwiający otwarcie z zewnątrz.

W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Wyprowadzanie psów na tereny publiczne może odbywać się na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne i ich mieszańce mogą być wyprowadzane – wyłącznie przez osoby pełnoletnie – na smyczy i w założonym kagańcu.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, skwery itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).

Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:

  • – miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic;
  • – pomieszczeń użyteczności publicznej;
  • – obiektów sportowych za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt;
  • – cmentarzy.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).

Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach i obiektach ku temu przeznaczonych i uzgodnionych z zarządcą nieruchomości.

Zwierzęta domowe poruszające się bez opieki będą traktowane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.

Zakazuje się zakopywania zwłok padłych zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Padłe zwierzęta należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.