Get Adobe Flash player

Historia powstawania straży

Straż Miejska jest jednostką wchodzącą w skład struktury organizacyjno-prawnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Przemiany polityczne oraz przeobrażenia gospodarcze w Polsce, stworzyły podwaliny do aktywacji działań społeczności lokalnych. Zapoczątkowana w 1990 r. reforma samorządu terytorialnego doprowadziła do przejęcia przez samorządy lokalne zadań, stanowiących dotychczas domenę administracji rządowej i będących w jej wyłącznej kompetencji. Nie ulega wątpliwości, że wspólnota terytorialna do dobrego funkcjonowania i rozwijania się, wymaga przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa tamże. Zadaniem więc prawodawcy było umiejętne „kontrolowane” wykorzystanie możliwości samych wspólnot do utworzenia instytucji chroniących, stanowiących zarazem formę wspomagania Policji w jej działaniach.

Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim powstała 16 września 1991 r. Decyzją Prezydenta Miasta Mirosława Kruszyńskiego, jako umundurowana formacja utworzona w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego określonym w ustawie z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji.

Przeszkolenie funkcjonariuszy odbyło się w miejscowej Komendzie Policji. Początkowo Straż Miejska zwana była Policją Municypalną.

Nadany został Statut Straży Miejskiej, który określał m. in. zakres zadań, uprawnień i obowiązków strażników a także strukturę wydziału, warunki zatrudnienia, czy stopnie służbowe, dystynkcje i umundurowanie funkcjonariuszy.

Do podstawowych zadań formacji należała:

– ochrona porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

– kontrola prawidłowości oznakowania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

– sprawdzanie wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

– kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno-remontowych,

– kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i współdziałanie w tym zakresie z organami straży pożarnej,

– kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych i o ochronie środowiska oraz współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami,

– asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

W granicach swoich zadań Straż Miejska w celu ujawnienia i zapobiegania przestępstwom wykonuje czynności nie cierpiące zwłoki związane z zawiadomieniem o przestępstwie Policji i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Przed przyjęciem do służby kandydaci składali ślubowanie następującej treści: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ślubuję: służyć wiernie władzom samorządowym i obywatelom miasta Ostrowa Wielkopolskiego, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny; ślubuję pilnie przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych”

Ustalono też następujące stopnie służbowe:

– brygadier

– podbrygadier

– inspektor

– starszy patrolowy SM

– patrolowy SM

– strażnik

Poszczególnym funkcjonariuszom przyporządkowane zostały dzielnice miejskie. Do ich zadań należała współpraca z radami osiedli oraz kontrole wyznaczonych rejonów. W momencie przyjęcia nowych pracowników powstała grupa prewencji, której głównym zadaniem jest kontrola ładu i porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego w centrum miasta a w razie konieczności także w dzielnicach. Do 2001 r. stan osobowy ostrowskiej Straży Miejskiej wynosił 16 osób później poszerzony został o 10 etatów.

cdn.

o nas - historia sm