Get Adobe Flash player

Przepisy dotyczące trzymania psów

Osoba decydująca się na psa ma świadomość faktu, iż oprócz niewątpliwych korzyści i przyjemności związanych z posiadaniem zwierzęcia, wiąże się to z określonymi obowiązkami. Jesteśmy bowiem wówczas odpowiedzialni za bezpieczeństwo zarówno naszego pupila, jak i osób mających z nim kontakt. Niektórzy jednak podchodzą do tego faktu zupełnie niefrasobliwie, wykazując zadziwiającą beztroskę a czasami – niestety – także bezmyślność. Dowodzą tego liczne interwencje zgłaszane do Straży Miejskiej związane z trzymaniem psa i nadzorem nad nim sprawowanym. Zgłaszają się do nas osoby zaatakowane przez psy, pogryzione ale i takie, które czują się zagrożone, gdy biegający bez smyczy i kagańca, zachowujący się nieprzyjaźnie pies, podbiega do nich na ulicy czy w parku. Poniżej przypominamy więc niektóre przepisy związane z trzymaniem zwierząt.

Obowiązki spoczywające na właścicielach psów i osobach wyprowadzających psy.

Psy powinny być utrzymywane tak, aby:

  • nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
  • nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
  • nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  • nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowywanie.

Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie (następnie szczepienie należy powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy) a wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie osób uprawnionych.

Właściciele lub opiekunowie utrzymujący psa zobowiązani są do jego niezwłocznegozarejestrowania w Urzędzie Miejskim, nie później niż 14 dni od wejścia w posiadanie psa oraz jego wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia padnięcia, zbycia lub utraty.

Psa w wieku powyżej 6 miesięcy, zgodnie z §10 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, należy poddać obowiązkowemuoznakowaniu, które polega na wszczepieniu mu pod skórę elektronicznego mikroczipu.

Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jestzabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą. Bramy, furtki nieruchomości powinny być zamknięte w sposób uniemożliwiający otwarcie z zewnątrz.

W miejscach publicznych psa który ze swej natury może być agresywny, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Wyprowadzanie psów na tereny publiczne może odbywać się na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne i ich mieszańce mogą być wyprowadzane – wyłącznie przez osoby pełnoletnie – na smyczy i w założonym kagańcu.

Właściciele są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, skwery itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).

Zabrania się wprowadzania psów do:

  1. miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic;
  2. pomieszczeń użyteczności publicznej;
  3. obiektów sportowych za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt;
  4. cmentarzy.

Właściciele są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).

Psy poruszające się bez opieki będą traktowane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zakazuje się zakopywania zwłok padłych zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Padłe zwierzęta należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

100_1846